Disiplin Yönetmeliği

KDF DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

MADDE 1 – AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, Federasyon ve Kinoloji faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlali oluşturan fiilleri bunların ve cezaların infazını belirlemektir.

 

MADDE 2 – TANIMLAR ve KISALTMALAR

Bu talimattaki;

 • KDF:  Kinoloji Dernekleri Federasyonu’nu,
 • Dernek: Bir  köpek ırkının gelişimi faaliyetlerinde bulunan ve KDF tarafından Aday veya Asil üye olarak kabul edilmiş Tüzel kişiliği,
 • Yönetici: Derneklerin yönetiminde bulunan başkan, yönetim kurulu üyelerini,
 • Etkinlik görevlileri: KDF tarafından görevlendirilen hakem, temsilci ve diğer kişileri,
 • Kayıt ve Batın yetkilileri: KDF tarafından gönüllülük prensibi ile kayıt ve KDF soy kütük belgesine kayıt için gerekli batın şartlarının kontrolünü sağlayan ve köpeğinden doğacak yavruların KDF soy kütük belgesine sahip olmak ebeveynlerin soy kütük sistemine kaydı için “B tipi kayıt belgesi” düzenleyen KDF tarafından yetki verilmiş gerçek kişileri,
 • Diğer kişiler: Dernek, Dernek yöneticileri ve görevliler dışında kalan,KDF soy kütük belgesine sahip ve bu talimat kapsamındaki Kinoloji ilgili tüm gerçek kişileri,
 • Etkinlik: KDF tarafından ve KDF’a bağlı Tüzel kişiliklerce düzenlenen tüm kinolojik faaliyetleri (Yarışma,Sınav,Seminer,kayıt ve Değerlendirme etkinlikleri gibi tüm kinolojik faaliyetleri) ,
 • Çiftleşme antlaşması: KDF soy kütük belgesine sahip olmak için dişi köpek sahibinin köpeğini eşleyeceği Erkek köpek sahibi ile birlikte doldurduğu dernek veya KDF‘dan temin ettiği Batın sözleşmesini,
 • Ebeveyn: Köpeğin anne ve babasını,
 • Batın: Aynı karın doğan yavruları,
 • Batın kaydı: Çiftleşme antlaşması sonucu Ebeveynlerin yavrularının KDF soy kütük belgesine kaydı için “Kayıt ve Batın görevlileri” tarafından KDF prosedürleri kapsamında yapılan “Batın teyit formu” düzenlenmek için yapılan işlemi,  
 • Batın teyitformu: KDF ve Dernek tarafından istenilen ve ırka mahsus olan tüm şartları yerine getiren Anne ve babadan doğan aynı karın yavrulara KDF prosedürleri kapsamında düzenlenen doğum kontrol belgesini,
 • Soy kütük belgesi: KDF tarafından verilen, köpeğin 3 kuşağa kadar soygeçmişini gösteren belgeyi,

ifade eder.

 

MADDE 3 – KAPSAM

 1. Bu talimat, KDF tarafından düzenlenen veya KDF’ın faaliyet alanına giren tüm etkinlikler ve Kinoloji ile ilgili tüm hususlarda uygulanır.
 2. Aşağıda sayılan kişiler bu talimat hükümlerine tabidirler:
    • Dernekler, başkanları, onursal başkanları, yöneticileri ve üyeleri,
    • Etkinlik ve komisyon görevlileri,
    • Etkinlik katılanları,
    • Kayıt ve Batın yetkilileri,
    • KDF soy kütük belgesine sahip gerçek kişiler,
    • Kinoloji ile ilgili tüm gerçek ve Tüzel kişiler.

II. GENEL HÜKÜMLER – DİSİPLİN CEZALARI – DİSİPLİN İHLALLERİ

A. GENEL HÜKÜMLER

 MADDE 4 – TEMEL İLKELER

 1. Dernekler ya da gerçek kişiler sportmenliğe, etkinlik kurallarına ve KDF kararları ile talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır.
 2. Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.
 3. Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, bu talimat hükümlerine tabi olan kişilerin haklı olması disiplin cezalarının verilmesine engel olmaz.
 4. Bu talimat hükümleri uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif tüm şartları, ihlalde bulunanların kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler değerlendirilmek suretiyle belirlenir.

MADDE 5 – İŞTİRAK

  1. Disiplin ihlali oluşturan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur. İhlalin gerçekleştirilmesinde bir başkasını kullanan, azmettiren veya bir başkasına yardım eden kişiler de ihlale iştirak etmiş sayılır.
  2. ihlalin teşebbüs aşamasında kalması iştirak nedeniyle sorumluluğun doğmasına engel değildir.
  3. Disiplin Kurulu, ihlale iştirak edenlerin fiile katılım derecesini ve iştirakin türünü de değerlendirmek suretiyle uygulanacak cezayı takdir eder.

 

MADDE 6 – BİRDEN FAZLA SUÇ

 1. Birden fazla cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılır.
 2. Bununla birlikte, fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir.

 

MADDE 7 – TEKERRÜR

 1. Tekerrüre ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, disiplin ihlalinde bulunan bir kişinin, bu ihlali tekrar etmesi halinde, cezasının kesinleşmiş olması kaydı ile sonraki cezası artırılır. Disiplin Kurulu bu gibi hallerde cezayı yarısına kadar artırmaya yetkilidir.
 2. ihtar ve kınama cezaları tekerrüre esas olmaz.

 

MADDE 8 – HAKSIZ TAHRiK

 1. Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır.
 2. Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir.

 

MADDE 9 – TAKDİRİ İNDiRİM NEDENLERi

  1. Kişi lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.
  2. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

 

B. DİSİPLİN CEZALARI

MADDE 10 – UYARMA

Görevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir,

 

MADDE 11 – KINAMA

Kınama, sorumluların, eylemlerinin, tasvip edilmediğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

 

MADDE 12 – HAK MAHRUMİYETİ

 1. Hak mahrumiyeti cezası
  • Kişinin, etkinliklere katılmaktan men edilmesidir.
  • Etkinliklere katılmakta dahil olmak üzere, Kinoloji ile ilgili etkinlik, sair her türlü faaliyet ve KDF’ın hizmetlerinden men edilmesidir.
  • Kişinin, Kinoloji ile ilgili bir faaliyeti yerine getirilmesi için gerekli olan lisansın kendisine sağladığı hakları kullanmaktan geçici olarak men edilmesidir.
  • Kişinin Kinoloji ile ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisansın süreli veya süresiz olarak iptal edilmesidir.
  • KDF etkinliklerinde kazanmış olduğu puan ve derecelerin bir kısmının indirilmesi, iptal edilmesidir.
  • Kişinin KDF soy kütük belgesine kayıtlı köpeğinin başkasına devrine izin verilmemesidir.
 1. Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası 3 aydan az, beş yıldan fazla olamaz. Beş yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası, sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların toplamı beş yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.

C. DİSİPLİN İHLALLERİ

 

MADDE 13 – UYARI CEZASI

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 • Federasyon etkinliklerinde disiplini ve düzenini bozacak söz, eylem ve davranışlarda bulunmak, yarışma, sınav kurallarına aykırı hareket etmek.
 • Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, göreve ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
 • Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,
 • Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,
 • Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
 • Görevine ve yükümlü olduğu kişilere karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
 • KDF faaliyetlerinde belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
 • Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Sosyal ilişkilerinde, KDF’ın saygınlığına aykırı davranışlarda bulunmak,
 • KDF kurullarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, yetkili olmadığı halde kurul dışına sızdırmak veya yaymak
 • Federasyon çatısı altında hizmetlerin kurallara uygun olarak yürütülmesi bakımından, yetkili kurumlarca alınan kararlara, verilen emir ve talimatlara itiraz etmek,
 • Kurulların huzur, sükûn veya çalışma düzenini bozmak,
 • Federasyon yönetmelikleri hükümlerine aykırı, söz, davranış ve sosyal medyada paylaşımda bulunmak,


MADDE 14 – KINAMA CEZASI

Uyarı cezası gerektiren fiil ve hallerin tekrar edilmesinde Kınama cezası verilir.

 

MADDE 15 – HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Hak mahrumiyeti almış Kişilerin KDF soy kütük belgesine kayıtlı köpeğinin başkasına devrine izin verilmez.

Hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan kişiler, cezaları bitinceye kadar Etkinlik öncesinde, esnasında, sonrasında alanlara ve bağlı bölümlerine giremezler.

 

(1)  KINAMA CEZASINA RAĞMEN UYARI CEZASI GEREKTİREN FİİLDE BULUNANLAR

Kınama cezası almış kişiye uyarı cezası gerektiren fiil ve hallerin 1 yıl içinde tekrarı halinde 3 aydan 6 aya kadar Hak Mahrumiyeti cezası verilir.

 

(2) SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Basın ve yayın organları ile sosyal medya aracılığıyla sportmenliğe, genel ahlak ve fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan; açıklamaları ile KDF’ın,KDF yönetiminin, Dernek ve dernek yöneticilerinin saygınlığını zedeleyen, rencide edecek, şiddete veya başka kişilerin hakaretlerine sebebiyet verebilecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek mahiyette beyanlarda bulunan, Dernek, Dernek yöneticileri, görevliler ve diğer kişilere 3 ay ile 12 ay  arasında hak mahrumiyeti cezası verilir.

KDF etkinliklerinde kazanmış olduğu puan ve derecelerin bir kısmının indirilebilir, iptal edilebilir.

 

(3)KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

KDF yöneticilerine, etkinlik görevlilerine, yarışmacılara, dernek yöneticilerine hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan; Dernek, Dernek yöneticileri, görevliler ve diğer kişilere 6 ay – 24 ay arasında  hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

(4)SALDIRI

KDF yönetim kurulu üyelerine,Dernek yöneticilerine,Hakemlere,görevlilere veya diğer kişilere yönelik saldırı olması halinde; saldırıda bulunan; Dernek, Dernek yöneticileri, görevliler ve diğer kişilere en az 1 yıl ile 5 yıl arasında  hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

(5)KAVGA

Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyenYarışmacılara, Dernek yöneticilerine, Görevlilere ve diğer kişilere 1 yıl ile 5 yıl arasında  hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

(6) – SAHTECİLİK ve YANILTMA

Soy kütük belgeleri veya belgeler üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmak veya kullandırmak sureti ile KDF’ı veya ilgilileri yanıltmaya çalışan, Çiftleşme antlaşması, Batın teyit formu belgelerini gerçek dışı olarak tanzim eden, doğru olmayan ebeveyn beyanında bulunan, eksik veya fazla yavru beyanında bulunan kişilerin her biri en az 5 yıl tüm etkinliklerden men edilir. Soy kütük belgeleri iptal olur.

KDF etkinliklerinde kazanmış olduğu puan ve dereceleri iptal edilir.

Bunun DNA işlemi sonucu anlaşılması halinde yine aynı cezaya hükmedilir.

 

(7) SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

Sportmenliğe veya genel ahlaka aykırı olarak her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde hakemler ile sportmenliğe veya genel ahlaka aykırı olarak irtibat kurulması yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde, en az 1 yıl etkinliklerden men cezası,

Sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı şekilde kendisi ile irtibat kurulan hakem ve konudan haberi olan etkinlik görevlileri veya görevliler bu durumu derhal KDF’a bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere en az 1 yıl etkinliklerden men cezası,

verilir.

(8) GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

Görevin kötüye kullanılması halinde, faillere en az 1 yıl hak mahrumiyeti ve varsa eğer Hakemlik lisansının iptali cezası verilir.

Görevin kötüye kullanılması Soy kütük sistemini etkiliyorsa en az 2 yıl hak mahrumiyeti cezası verilir ve görevleri iptal edilir.

 

(9) KDF DIŞINDA VEYA KDF’IN UYGUN GÖRMEDİĞİ ETKİNLİKLERE KATILMAK

KDF dışında veya KDF’ın uygun görmediği etkinliklere(yukarıda  madde 2g de açıklanan)katılan, bu kuruluşlarla işbirliği yapanlar, bunun sosyal medyada veya başka bir şekilde tespit edilmesinden sonra en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilir. MADDE 16 – CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI

Ceza kararlarına ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden kişilere ;

aldıkları ceza kararının 1 misli daha fazla hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

MADDE 17 – DELİLLER

Etkinlik görevlilerinin raporları tarafların ve tanıkların beyanları, video kayıtları, sosyal medya paylaşımları kabul edilebilir delillerdir.

KDF Yönetim Kurulu ve görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir.

Disiplin Kurulu’nun, delillerle ilgili olarak takdir hakkı vardır. Disiplin Kurulu üyeleri delillerin takdirinde vicdani kanaatlerine göre karar verirler.

 

V. SON HÜKÜMLER

 

MADDE 18 –Bu Yönetmeliğin uygulanmasında KDF Tüzüğünün Derneklere ait hükümleri saklıdır.

 

MADDE 19 – AF

Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılan kişiler, hiçbir makam ve kişi tarafından affedilemez ve haklarında verilen cezalar değiştirilemez.Ancak ceza alan tüzel ve gerçek kişiler Disiplin Kurulunun vermiş olduğu kararlara karşı KDF Yönetim kuruluna itirazda bulunabilir.İtiraz KDF Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır, bu karar nihai ve kesindir.

 

MADDE 20 – YÜRÜRLÜK

KDF tarafından hazırlanan bu talimat Federasyon 15 Nisan 2017 tarihli Federasyon Olağanüstü Genel Kurulun’da   kabul edilmiş ve KDF’ın resmi internet sitesinde (www.KDF.org.tr) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bizimle iletişime geçin