Kayıt Yetkilileri Yönetmeliği

KDF-KAYIT YETKİLİLERİ TÜZÜĞÜ

KAYIT YETKİLİLERİ TÜZÜĞÜ

Bu tüzük Kinoloji Dernekleri Federasyonu (Bundan sonra KDF olarak anılacaktır) tarafından düzenlenen Seminerler ve/veya Sınavlar sonucu Kayıt Yetkilisi olarak atanan kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler.

 

KAYIT YETKİLİSİ OLMA ŞARTLARI

– 20 yaşını tamamlamış olmak

– Köpekler ile ilgili olmak.

– KDFtarafından yetkilendirme seminerine çağrılmış olmak.

-KDFtarafından düzenlenen Kayıt Yetkilileri seminerlerinden en az birine katılmış olmak.

– KDF nin kayıt yetkilisi olmak koşullarını kabul edip Yetki Sözleşmesini imzalamış olmak.

 

KAYIT YETKİLİSİNİN GÖREVLERİ

-B ( GSB ) TİPİ KÖPEK KAYIT

Öncelikle Kayıt Formu düzenlenecek köpeğin Kayıt Yetkilisi tarafından görülmesi zorunludur.

Köpek sahibinin ırk beyanına göre köpeğe ‘’GSB Kategorisi Köpek Kayıt Formu’’ (Geçmişi bilinmiyor) düzenlenirken form üzerinde bulunan tüm bölümler eksiksiz doldurulmalı ve form Kayıt Yetkilisi ibaresi ile imzalanmalıdır. Düzenlenen evrakların gönderi ücreti köpek sahibi tarafından ödenmek kaydı ile KDF merkezine iletilmek üzere köpek sahibine teslim edilmelidir. Ayrıca işlemle ilgili ödenmesi gereken ücretlere ait banka makbuzunun söz konusu evraklara ilave edilmesi konusunda köpek sahibi uyarılmalıdır. Evraklarda, ödemelerde, gönderi ücretlerinde eksiklik olan başvuruların KDFtarafından geri yollanacağı konusunda köpek sahibi bilgilendirilmelidir.

Kayıt formunun üzerine veya ekine aşağıdaki metnin Köpek Sahibince yazılarak imzalatılması zorunludur.

‘’Bu formda kayıtlı köpeğimin bir WDF veya KDF hakemi tarafından değerlendirilip yukarıda belirtilen ırka mensup olmadığının tespit edilmesi halinde, hakemin bu kararını saygı ile karşılayıp kabul edeceğimi peşinen ve gayri kabili rücu taahhüt ederim’’

Kayıt yetkilisi aynı zamanda kayıt yapılan köpeğin ırk hakemi ise yukarıdaki metnin düzenlenmesi gerekli değildir. Bu durumda Kayıt Formu Hakem ibaresi ile imzalanmalıdır.

 

-A TİPİ KÖPEK KAYIT

Yurt dışından gelmiş ve ‘’Export Pedigree’’ belgesine sahip köpekler için düzenlenecek ‘’A Kategorisi Köpek Kayıt Formu’’nun tüm bölümlerinin eksiksiz doldurulması gereklidir.

Form doldurulduktan sonra aşağıdaki belgeler gönderi ücreti köpek sahibine ait olmak kaydı ile KDFmerkezine iletilmek üzere köpek sahibine teslim edilmelidir.

-Export Pedigree’nin orjinali ve renkli fotokopisi

-Kayıt için KDFhesabına yatırılan ücretin makbuzu

 

-1. VE 2. DOĞUM KONTROLLERİ

Yavrular doğumu takip eden ilk hafta içinde dişi köpek sahibinin daveti üzerine anne altında görülerek 1.Doğum teyit formu doldurulur. Form doldurulmadan önce dişi ve erkek köpek sahibi tarafından düzenlenen Çiftleşme Anlaşmasının görülmesi ve kontrol edilmesi zorunludur. Çiftleşme Anlaşması üzerindeki tüm bölümlerin tam olarak doldurulmuş olması, ilgili Irk Derneğinin kaşesi, tarih, üretime uygundur ibarelerinin olması gerekmektedir.

Söz konusu köpeklerin ırkına ait bir ırk derneğinin bulunmaması durumunda KDFmerkezinden alınan Çiftleşme Anlaşması üzerinde KDFkaşesi ve tarih bulunmalıdır.

Tüm bölümleri eksiksiz doldurulan 1.Doğum Teyit Formu dişi köpek sahibine teslim edilmelidir. Düzenlenen 1.Doğum teyit formunun aslı ve çiftleşme anlaşmasının 1.(Beyaz)ve 2.(Sarı)nüshalarının gönderi ücreti köpek sahibine ait olmak üzere bir hafta içinde KDFmerkezine gönderilmesi konusunda köpek sahibine gerekli uyarı yapılmalıdır. Ayrıca köpek sahibine,2.kontrol sırasında yavrulara uygulanacak mikrochiplerin KDFmerkezinden tedarik edilmesi halinde uygulanacak prosedür ve ücretler konusunda bilgi verilmelidir.

Yavrular 50-65 günlükken dişi köpek sahibinin daveti üzerine ikinci kez anne yanında/altında Kayıt Yetkilisi tarafında kontrol edilir. Bu kontrol sırasında tüm yavrulara KDFmerkezinden veya köpek sahibi tarafından tedarik edilen mikrochipler uygulanmış olmalıdır. Yapılan kontrol sonrası düzenlenecek 2.Doğum Teyit formu gönderi ücreti köpek sahibine ait olmak kaydı ile KDFmerkezine iletilmek üzere dişi köpek sahibine teslim edilir

Mikrochiplerin köpek sahibi tarafından tedarik edilmesi halinde dahi KDF’a yavrular için ödenecek Soy Kütük Belgesi ücretleri sabittir, değişmez. (Bu ücret KDFYönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen ve ilan edilen ücret tarifesindedir.)

 

KAYIT YETKİLİSİNİN SORUMLULUKLARI

-Kayıt yetkilileri yaptıkları işler ve uygulamalardan KDFYönetim Kurulu adına KDF Kayıt Yetkilileri Sorumlusuna karşı sorumludur. Kayıt yetkilileri yaptıkları tüm işlemler karşılığı KDFveya Köpek Sahibinden herhangi bir hak veya ödeme talep edemezler.

-Kayıt Yetkilileri tüm işlemler için Köpek Sahipleri tarafından KDF’a ödenmesi gereken ücretleri elden teslim alamazlar.

-Kayıt Yetkilisi Köpek Sahibinin yanına gidecek ise sadece yol masrafını köpek sahibi ile önceden görüşerek karşılıklı anlaşmaları halinde alabilir.

-Kayıt yetkilileri KDF çatısı altında bulunan Irk Derneklerinin kendi ırklarını ilgilendiren ve KDFYönetim Kurulunca onaylanıp ilan olunan kayıt prosüdürlerini takip etmek ve uygulamakla yükümlüdürler.

-‘’B’’ tipi Kayıt ve Doğum Kontrolleri esnasında köpek(ler)’in kesinlikle kayıt yetkilisi tarafından görülmesi gereklidir.

Kayıt Yetkilisini görevine son verme yetkisi KDFYönetim Kurulunun uhdesindedir.

Bizimle iletişime geçin