KDF Tüzüğü

KİNOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Federasyonun Adı ve Merkezi
Madde 1- Federasyonun Adı ve Merkezi

Federasyonun adı “Kinoloji Dernekleri Federasyonu”’dur. Kısa adı “KDF”’dir. Federasyonun merkezi İzmir’dir. Federasyonun logosu aşağıdadır.

Federasyonun Amacı, Kurucuları ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Federasyonun Amacı

Dernek yasaklı olmayan tüm köpek ırklarının kabul edilmiş standartları dâhilinde gelişimine katkıda bulunmak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi alıp vermek, bu konularda gerekli bilgi ve becerileri kazanmak için gerekli olan eğitimleri gerekli izinleri alınmak suretiyle eğitimler vermek. Eğitmenler eşliğinde kurs, seminer, konferans ve etkinlikler düzenlemek ve bu köpeklerin ve sahiplerinin bilgilerini almak, çiplemek ve olası sorunda resmi makamlara bu bilgileri ulaştırmak, veri tabanı oluşturmak, Dernek veri tabanına kayıt edilen tüm köpeklerin korunması ve sahiplerinin eğitilmesi bilinçlendirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Federasyonu Kuran Dernekler:

 • 1-  AVRUPA KİNOLOJİ DERNEĞİ (AVIDER)
 • 2-  BULLDOG IRKLARI YETİŞTİRME DERNEĞİ (BULLDER)
 • 3-  AKBAŞ IRK DERNEĞİ
 • 4-  WEİMARANER & VİZSLA IRK DERNEĞİ
 • 5-  YORKSHİRE TERRİER IRK STANDARTLARI DERNEĞİ (YORKSDER)

  

Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • 1-  Federasyon, yukarıda belirtilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek için yasaklı olmayan tüm köpek ırklarının ne amaçla kullanıldığı ve bu köpeklerin gerekli eğitimden geçirilerek insanların hizmetinde en iyi şekilde kullanılması amacılar araştırmalar yapar ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşır.
 • 2-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak kurabileceği tesisleri kurar.
 • 3-  Uluslararası faaliyette bulunmak yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalara yapmak.
 • 4-  Gerekli izinler alınmak kaydıyla ülkemizdeki tüm köpek ırkını kayıt altına almak, bilinçli sahiplendirme, köpek psikolojisi, sosyal köpek gibi konularda sahiplere gerekli eğitim sertifikaları vermek.
 • 5-  Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı federasyonlardan işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.
 • 6-  Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
 • 7-  Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve
  gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 • 8-  Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt
  dışından bağış kabul etmek.
 • 9-  Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,
  ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 • 10-  Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve
  kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 • 11-  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli
  toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya
  üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 • 12-  Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,
  kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 • 13-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf
  kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak
  federasyonların kurabileceği tesisleri kurmak.
 • 14-  Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki konfederasyon veya kuruluşlara üye olmak
  ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 • 15-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu
  Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve
  kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 • 16-  Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.
 • 17-  Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan, ortak ilkelerle diğer federasyonlarla veya vakıf, sendika
  ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

Federasyonun Faaliyet Alanı

Federasyon, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Üye olma hakkı ve üyelik işlemleri

Federasyonda tek tip üyelik vardır, her üye dernek Asil Üyedir. Federasyon Tüzük koşullarına uyan, bu tüzüğü benimseyip kabul eden ve Genel Kurullarında Federasyona üye olma kararı alan Dernekler, başvuruları uygun bulunursa, Federasyon’un Yönetim Kurulu kararı ile “Asil Üye” olurlar.

Asil Üye Olma Koşulları

A) Türkiye’de mevcut herhangi bir yasaklanmamış köpek ırkları derneklerinden biri olmak,

B) Dernek tüzüğünde yazılı olan amaç ve çalışma konularının, federasyonun amaç ve çalışma konuları ile aynı doğrultuda olması,

C) Dernek Genel Kurulu tarafından Federasyona katılma kararının alınmış olması. D) Federasyon etik kurallarını benimsemiş olmak,

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Üyelikten çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyon üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığından hak iddia edemez.

Federasyon Organları
Madde 6-Federasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Zorunlu Organlar;

a)Genel Kurul,
b)Yönetim Kurulu,
c)Denetleme Kurulu,
Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul,

Genel kurul federasyonun en yetkili karar organı olup; federasyona kayıtlı üyelerden oluşur. Temsilci üyeler, ilgili derneklerin genel kurullarınca seçilirler.

Genel Kurula; her üye Dernekten 4(dört) delege katılır. Dernekler 4(dört) asil ve 2(iki) yedek delege seçerler.

Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul 3 üç yılda bir, Aralık ayı içeresinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usul

Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri Madde 8- Genel kurulda oy kullanma

Aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile federasyon üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Genel Kurul

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Federasyon organlarının seçilmesi,

2- Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7- Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8- Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9- Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10- Federasyonun vakıf kurması,
11- Federasyonun fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim Kurulu,
Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak 6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12- Gerekli görmesi halinde tüzüğün 12. maddesinde düzenlenen usule uyarak “Danışma Meclisi” ve “Disiplin Kurulu”nu oluşturmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu federasyonun, tüzüğünde gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde-12

a) Danışma Meclisi
b) Disiplin Kurulu
a) Danışma Meclisinin oluşumu görev ve yetkileri

Federasyonun Danışma Meclisi; üyeleri, görevdeki mevcut yönetim kurulu üyeleri dahil ilçe ve köy derneklerimizin başkanları, üyeleri derneği olmayan köylerimizi temsil edebilecek kişiler ve mesleki teknik yetkinliği olan kişilerden (kadın, erkek, genç) ayrımı gözetmeksizin yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, genel üye toplantısında danışma meclisine katılmak isteyen üyeler veya önerilen kişilerden seçilir. Danışma meclisinin sayısı yönetim kurulu tarafından asıl ve yedek olarak belirlenir.

Danışma Meclisinin görevi federasyonumuzun tüzüğünün 2.maddesinde yazılı amaçları ve görevleri yapmak.

Danışma meclisi, federasyonun imajını geliştirmek, üyelerinin federasyon çalışmalarına katılımını sağlamak amacı ile çalışır. Danışma Meclisi, Yönetim Kurulunun çalışmalarını destekleyici ve geliştirici bir işlev görür.

Federasyonun yönetim kurulu başkanı Danışma Meclisinin de başkanıdır. Danışma meclisinin ilk toplantısında bir (1) başkan yardımcısı ve bir (1) sekreter üye seçilir. Danışma meclisi federasyonun faaliyetlerine binaen gerekli görülen komisyon ve görevlendirmeleri yapar. Asil üyelikten boşalma olması halinde yedek üyeler sıra ile çağrılarak kurul tamamlanır.

Danışma Meclisi, Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplantıya katılabileceği gibi Danışma meclisi yönetimi de gündemi ve görevi gereği toplantı düzenleyebilir. Bahse konu toplantı ve faaliyetler yönetim kurulu ile paylaşılır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde danışma meclisi başkanın oyu çoğunluğu belirler.

Danışma Meclisinin aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir. Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Başkan’ın onayı ile kesinleşir.

b) Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi halinde 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Kurul, üyeleri arasından bir Başkan ve bir Yazman seçer. Kurulun toplanma ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok 30 gün içinde sonuçlandırır. Disiplin Kurulu, önüne gelen disiplin soruşturmasını 30 gün içinde

sonuçlandıramazsa bu süreyi üç defadan çok olmamak üzere birer ay süreyle uzatabilir. Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Kurul üyelerine ilişkin konuları öncelikle çözer.

Disiplin Kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra bir karara varır. Kararlar ve karşı düşünceler mutlaka gerekçeli olmalı varılan sonucun kanıtları kararda ayrıntılı olarak gösterilmelidir.

Asıl üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağırılır. Disiplin Kurulunun Görev Ve Yetkileri;

Disiplin Kurulu, Federasyon yöneticileri ve üye dernekler hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir.

a)Uyarı.

b)Kınama.

c)Federasyon üyeliğinden çıkarma konusunda yönetim kuruluna gerekli raporları sunmak.

Üyeliklerle ilgili alınan kararları olağan ve olağanüstü genel kurula öneride bulunarak genel kurulun onayını almak.

Federasyon Gelir Kaynakları

Madde 13-Federasyon gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

Federasyonun Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14-Defter tutma esasları;

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Federasyonun Gelir Ve Gider İşlemleri

Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” federasyon tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 16-Beyanname verilmesi

Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Federasyon Beyannamesi” federasyon yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde federasyon başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış federasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Federasyon Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 18-Temsilcilik Açma

Federasyon, gerekli gördüğü yerlerde federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, federasyon genel kurulunda temsil edilmez.

Federasyonun İç Denetimi

Madde 19-Federasyonun İç Denetimi

Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Federasyonun Borçlanma Usulleri

Madde 20- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 21-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 22-Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde KİNOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Federasyonun bulunduğu ildeki amacına en uygun üye derneklere devreder. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 23- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda Federasyon organları oluşturulana kadar, federasyonu temsil edecek ve federasyonlarla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bizimle iletişime geçin